Los sacerdotes Michal Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski asesinados en Perú por Sendero Luminoso